Privātuma politika

Privātuma politika. Personas datu apstrādes principi.
Stājas spēkā 2018. gada 25. maijā

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par organizāciju, personas datu apstrādes nolūku, tiesisku pamatu, uzglabāšanas termiņu, subjekta tiesībam, par sīkdatnēm u.c.

1. Organizācijas kontaktinformācija
Personas datu apstrādes pārzinis ir MB Adsera, vienotās reģistrācijas Nr. 305662231, faktiskā adrese Vilnius, Zirmunu iela 54-56, LT-09226.
MB Adsera kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: info@irigators.lv, tālruņa numurs +37125894105.

2. Personas datu apstrādes nolūki
Ja jūs noformējat pasūtījumu mūsu mājaslapā, pa tālruņi vai klātienē jūs piekritāt savu personas datu apstrādei.
Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.
Klients ir jebkura fiziska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus MB Adsera sniegtos pakalpojumus vai ir jebkādā citā veidā saistīts ar tiem.
Klients ir atbildīgs par patiesu, spēkā esošu un pilnīgu datu nodrošināšanu pasūtījuma veikšanas brīdī. Jūs apņematies neveikt nekādas darbības, kas vērstas pret vietnes drošību, ka arī apliecināt, ka Jūs neesat jaunāks par 16 gadiem.
Izmantojot MB Adsera mājaslapas un / vai iegādājoties preces un / vai pakalpojumus, Jūs apliecināt, ka Jūs saprotat politiku, un Jūs piekrītat sekot izmaiņām tajā.
Ja Jūs nepiekrītat šai politikai vai atsevišķām tajā ietvertām sadaļam, lūdzu, neizmantojiet mūsu vietnes pakalpojumus.
MB Adsera apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
Preču pārdošanai:
– klienta identificēšanai;
– rēķina sagatavošanai;
– maksājumu par pasūtījumu grāmatošanai;
– preču piegādei (pirkuma līguma saistību izpildei);
– garantijas saistību izpildei;
– iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
Ja tas ir vajadzīgs MB Adsera apstrāda jūsu datus, informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

3. Kādā veidā tiks apstrādāti personas dati
Apstrādājot mums sniegtos personas datus, tiek ievērotas datu aizsardzības tiesību aktu prasības.
Tiek garantēta pilnīga konfidencialitāte.
MB Adsera informē, ka norādot savu e-pasta adresi, jūs piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un uz to var tikt nosūtīts rēķins pasūtījuma apmaksai,  paziņojums/atgādinājums par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem preču pasūtījumiem.
MB Adsera informē, ka norādot savu mobilo tālruņa numuru, jūs piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un uz to var tikt nosūtīta ziņa par rēķina izsūtīšanu uz e-pastu,  paziņojums/atgādinājums par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem preču pasūtījumiem, darbinieks vai kurjers zvanīt, lai sarunātu preču saņemšanu.
MB Adsera apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un MB Adsera saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
Ar Klientu noslēgtā pirkuma līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai MB Adsera pilnvaro savus sadarbības partnerus veikt preču piegādes, sms izsūtīšanu. Ja izpildot šos uzdevumus, MB Adsera sadarbības partneri apstrādā MB Adsera rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie sadarbības partneri ir uzskatāmi par MB Adsera datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un MB Adsera ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai. (piemēram sūtījama piegāde uz pakomātiem, kurjera piegādes, līzinga piešķiršana u.c.)
MB Adsera sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar datu apstrādes līgumu, MB Adsera prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā pirkuma līguma saistību izpildei MB Adsera uzdevumā.

4. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats
MB Adsera rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (MB Adsera interneta mājaslapā, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.
MB Adsera apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
Pirkuma līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu pirkuma līgumu pēc Klienta pasūtijuma un nodrošinātu tā izpildi;
saskaņā ar Klienta – datu subjekta piekrišanu;

5. Personas datu glabāšanas ilgums
Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams. Glabāšanas periods var būt pamatots ar noslēgto distances līgumu ar Klientu; kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā MB Adsera vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā) vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par grāmatvedību, noilgumu, civiltiesībām u.tml.). Pēc tam, kad minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

6. Piekļuve personas datiem un citas Klienta kā datu subjekta tiesības
Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. Jums ir tiesības saņemt MB Adsera rīcībā esošos datus par sevi mašīnlasāmā formā. 
Saviem datiem klients var piekļūt, ka arī izdarīt labojumus, ka arī Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
– Ja klients veica reģistrāciju vietnē www.irigators.lv, www.irigators.lv Klients var apskatīties un pārliecināties par savu datu pareizumu un tos labot autorizējoties Profilā.
– rakstveida formā klātienē MB Adsera ofisā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
– elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;
– nosūtot pieprasījumu uz pasta adresi Vilnius, Zirmunu iela 54-56, LT-09226.
MB Adsera datus izsniedz pēc tam, kad veikta datu pieprasītāja identifikācija.
Lietotājam ir tiesības dzēst savu profilu, par to atsūtot pieprasījumu uz epastu: info@irigators.lv. Šādā gadījumā pieprasījums tiek pieņemts tikai, ja tas nosūtīts no tā paša epasta, uz kuru reģistrēts lietotāja profils.
MB Adsera nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

7. Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt
Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, reklāmas izsūtīšana) var dot sava profilā www.irigators.lv vietnē vai reģistrācijas laikā, vai parakstoties vietnē, vai pasūtījuma apstiprinājumā brīdī.
Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, tas ir – sava profilā www.irigators.lv vietnē vai rakstot uz info@irigators.lv un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.
Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.
Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

8. Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde
MB Adsera mājaslapās ir izmantotas sīkdatnes.
MB Adsera mājaslapās var tikt izvietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko MB Adsera nenes atbildību.

9. Sīkdatņu izmantošanas politika MB Adsera interneta resursos
Zemāk ir aprakstīta sīkdatņu izmantošana www.irigators.lv, www.irigators.lv, norādīti sīkdatņu lietošanas mērķi, kā arī lietotāju tiesības mainīt un izvēlēties sīkdatņu lietošanu atbilstoši savām vajadzībām.

9.1. Kas ir sīkdatnes?
Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Internet Explorer, Firexox, Safari u.c.) saglabā lietotāja galiekārtā (datorā, mobilajā tālrunī, planšetē) brīdī,  kad lietotājs apmeklē  tīmekļa  vietni,  lai  identificētu  pārlūkprogrammu  vai  pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus. Tādējādi ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt, ar mērķi uzlabot vietnes lietošanas pieredzi. Sīkdatne uzkrāj anonīmus datus par vietnes apmeklējumu.
Lietotājs var  atspējot  vai  ierobežot  sīkdatņu  izmantošanu,  taču  bez  sīkdatnēm  nebūs iespējams pilnvērtīgi izmantot visas vietņu funkcijas.

9.2. Kā lietotājs var izvēlēties un mainīt sīkdatņu izmantošanu?
Ja nevēlaties, lai jūsu lietotajās ierīcēs tiktu izmantotas sīkdatnes, jūs varat mainīt pārlūkprogrammas drošības iestatījumus. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Pievērsiet uzmanību, ka izmaiņas drošības iestatījumos jāveic katrai pārlūkprogrammai atsevišķi un izmantotās iestatījumu metodes var atšķirties. 

9.3. Kur var saņemt informāciju par sīkdatņu izmantošanu?
Par sīkdatņu izmantošanu MB Adsera interneta resursos un jūsu personas datu drošu apstrādi atbild  MB Adsera. Ja rodas jautājumi vai ieteikumi, aicinām rakstīt uz info@irigators.lv  

10. Papildinājumi
MB Adsera ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju ievietojot MB Adsera mājaslapās – www.irigators.lv

Shopping Cart
Scroll to Top
Scroll to Top